ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ

ಉಸ್ತಾದ್​​​ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್​​ ಜುಗಲ್​​​ ಬಂದಿ…

ಉಸ್ತಾದ್​​ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್​​ ಜುಗಲ್​​ ಬಂದಿ...
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ...
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ

ಉಸ್ತಾದ್​​ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್​​ ರಾಗಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿದ ಲಂಡನ್ನಿಗರು…

ಉಸ್ತಾದ್​​ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್​​ ರಾಗಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿದ ಲಂಡನ್​​ ರಾಣಿ....
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ...
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ

ಉಸ್ತಾದ್​​​ ರಶಿದ್​​ ಖಾನ್​​ ಕಂಠ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಭಜನ್​​..

ರಾಗ ಭೈರವಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರದೆ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ ಉಸ್ತಾದ್​​ ರಶಿದ್​ ಖಾನ್​​....
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ...
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ

ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ…ಉಸ್ತಾದ್​​ ರಶಿದ್​​ ಖಾನ್ ಕಂಠದಲ್ಲಿ…

ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ...ಉಸ್ತಾದ್​​ ರಶಿದ್​​ ಖಾನ್​...ಜುಗಲ್​​ ಬಂದಿ....
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ...
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ

ಯಮನ್​​ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತಾದ್​​​ ರಶಿದ್​​ ಖಾನ್​​  ಗಾನ…

ಯಮನ್​​ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತಾದ್​​​ ರಶಿದ್​​ ಖಾನ್​​  ಗಾನ.....
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ...