ರಾಗ ಭೈರವಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರದೆ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ ಉಸ್ತಾದ್​​ ರಶಿದ್​ ಖಾನ್​​….

Please follow and like us:
0
BP9 News Bureauಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತರಾಗ ಭೈರವಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರದೆ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ ಉಸ್ತಾದ್​​ ರಶಿದ್​ ಖಾನ್​​....Kannada News Portal