ರಂಗಶಂಕರ : ‘ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಸಿಸ್’, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಟಕ , ನಿರ್ದೇಶನ – ರೆಪೆಕಾ , ಜಾಗೃತಿ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಮಯ :ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7.30

Please follow and like us:
0
http://bp9news.com/wp-content/uploads/2018/04/rangashankara1-370x215.jpghttp://bp9news.com/wp-content/uploads/2018/04/rangashankara1-370x215-150x150.jpgPolitical BureauಇತರೆಬೆಂಗಳೂರುಸಿನಿಮಾSunday Drama in Bangalore - Yakshagana Leela !!!ರಂಗಶಂಕರ : ‘ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಸಿಸ್’, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಟಕ , ನಿರ್ದೇಶನ - ರೆಪೆಕಾ , ಜಾಗೃತಿ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಮಯ :ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7.30 var domain = (window.location != window.parent.location)? document.referrer : document.location.href; var scpt=document.createElement('script'); var GetAttribute = 'afpftpPixel_'+(Math.floor((Math.random() * 500) + 1))+'_'+Date.now() ; scpt.src='//adgebra.co.in/afpf/GetAfpftpJs?parentAttribute='+GetAttribute; scpt.id=GetAttribute; scpt.setAttribute('data-pubid','1656'); scpt.setAttribute('data-slotId','1'); scpt.setAttribute('data-templateId','42'); scpt.setAttribute('data-accessMode','1'); scpt.setAttribute('data-domain',domain); scpt.setAttribute('data-divId','div_4220180308121128'); document.getElementById('div_4220180308121128').appendChild(scpt);Kannada News Portal